Nieuws & Evenementen

Werken warmtenet Terbekehof zijn vergund: oproep MINA-raad Aartselaar misleidend en onjuist

ISVAG neemt kennis van de oproep van de Milieuraad van Aartselaar (MINA) “om met zoveel mogelijk mensen” klacht in te dienen tegen de werken aan het warmtenet op het industrieterrein Terbekehof in Wilrijk. De oproep is misleidend en onjuist: de werken op het industrieterrein Terbekehof zijn administratief wél vergund – inclusief de werken aan het warmtenet aldaar. 

De MINA-raad roept de burgers op om de Vlaamse Omgevingsinspectie en het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur formeel te verzoeken “om ter plaatse de werken te staken en de onderdelen van het warmtenet die reeds op het terrein aanwezig zijn, te verzegelen”, omwille van “het juridisch feit dat de vereiste administratieve vergunning ontbreekt en de exploitant blijkbaar niet de intentie heeft om deze werken stop te zetten”. Intussen is de Milieuinspectie ter plaatse geweest: die heeft geen inbreuken op de vergunning vastgesteld en moest dus geen maatregelen treffen tot handhaving, om de werken stop te zetten. 

ISVAG betreurt dat een officiële gemeentelijke instantie als de Milieuraad van Aartselaar de burgers bewust een rad voor de ogen draait en hen aanspoort verschillende Vlaamse administraties te bestoken met klachten die juridisch niet gegrond zijn. Die aanpak is betreurenswaardig en getuigt allerminst van degelijk bestuur. ISVAG vraagt de gemeente Aartselaar met aandrang om de MINA-raad terug te fluiten en de misleidende oproep op de MINA-website offline te halen. De gemeente Aartselaar is  – net als elke bestuurlijke overheid – gehouden om burgers eerlijk en correct te informeren.

ISVAG benadrukt: de werken op het industrieterrein Terbekehof zijn door de gewestelijke administratie vergund op 23 augustus 2018 – inclusief de aanleg van het warmtenet. De omgevingsvergunning voor die werken is overigens niet door ISVAG aangevraagd, maar door Rio-Link NV. Die vergunning voor Terbekehof is niet het onderwerp geweest van de administratieve vernietiging door de Raad van Vergunningsbetwistingen van 29 november jl.. De verlengde vergunning van de huidige ISVAG installatie tot 2025 werd nietig verklaard omdat de beslissing van toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege volgens de Raad van Vergunningsbetwistingen onvoldoende gemotiveerd was. Het beroep van de gemeente Aartselaar tegen de hervergunning werd overigens door de Raad van Vergunningsbetwistingen onontvankelijk en dus ongegrond bevonden. 

De gemeente Aartselaar weet dat – of behoort dat te weten. De schepen van Leefmilieu René Lauwers – o.m. lid van de MINA-raad van Aartselaar – behoort dat evenzeer te weten. Dat heet degelijk bestuur.

ISVAG heeft de voorbije weken en maanden herhaaldelijk aangedrongen op een formeel overleg met het college van burgemeester en schepenen van Aartselaar – over het vergunningstraject. Concreet heeft ISVAG meerdere data voorgesteld. De gemeente Aartselaar is tot op heden niet ingegaan op de voorgestelde data, of heeft geen alternatieve datum voorgelegd. Dergelijke dialoog is meer dan ooit aangewezen, eerder dan dat de MINA-raad onbezonnen stappen zet en de burgers aanspoort om – ongegrond – klacht in te dienen bij verschillende Vlaamse instanties.  

In tijden waarin iedereen in Vlaanderen en ver daarbuiten oproept om ambitieuze klimaatplannen op te maken, is deze oproep van de Milieuraad van Aartselaar des te opmerkelijker: de aanleg van het warmtenet op het industrieterrein Terbekehof zal – dankzij de vermeden emissies van fossiele brandstoffen – net een wezenlijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en de luchtkwaliteit in de onmiddellijke buurt.