Nieuws & Evenementen

 1. ISVAG licht plannen toe in Wilrijk

  Voorzitter Philip Heylen, directeur Kristel Moulaert en afdelingshoofd productie en onderhoud Olivier Opsomer waren, samen met professor Karl Vrancken van Universiteit Antwerpen en VITO, op maandag 9 januari te gast op de districtsraad in Wilrijk. Aan de hand van een presentatie lichtten zij de beslissing toe van de raad van bestuur van ISVAG om een nieuwe afvalenergiecentrale te bouwen, alsook alle verschillende onderzoeken en studies die tot deze beslissing hebben geleid. Deze onderzoeken zijn op de ISVAG website in te kijken (http://www.isvag.be/nl/nieuws/2016-10-24/overzicht-studies-en-adviezen-isvag).

 2. Trots op onze medewerking aan internationale ervaringsuitwisseling

  ISVAG focust niet alleen op een zo ecologisch en economisch mogelijke verwerking van het restafval van haar inwoners, maar wil ook een rol spelen in de uitwisseling van know-how en het sensibiliseren omtrent duurzaam afval en materialenbeheer.

  Vooral op internationaal vlak is er nog heel wat werk aan de winkel. Vlaanderen hoort bij de wereldtop op vlak van voorkomen, sorteren en recycleren van afval én op vlak van duurzame eindverwerking. Daarom is ISVAG blij dat het een organisatie als Be Wastewise kan steunen en Vlaamse kennis en know how kan aanreiken. Ook in 2016 bracht dit platform een aantal experten en beleidsmakers uit alle windstreken samen om ervaringen uit te wisselen en het debat op gang te brengen. Waste management is een global issue, maar heeft nood aan lokale oplossingen.

  Ranjith Annepu, een jonge en zeer gedreven expert uit India die enkele jaren geleden Be Wastewise heeft opgericht, stuurde ons een videoboodschap waarin hij terugblikt op het afgelopen werkingsjaar en alle medewerkers en sympathisanten bedankt. Bekijk deze video op: https://www.youtube.com/watch?v=It4Wf7eLQZ

 3. Animatiefilmpje over werking ISVAG en nieuwe installatie

  Op woensdagavond 12 oktober keurde de Raad van Bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlak naast de bestaande installatie aan de Boomsesteenweg. Naar aanleiding hiervan werd een nieuw animatiefilmpje gemaakt over de werking van onze installatie en over onze toekomstplannen. Je kan het filmpje hier bekijken. 

 4. Raad van Bestuur keurt project nieuwe afvalenergiecentrale goed

  Koploper blijven op vlak van emissies, koploper worden op vlak van energie

  Wilrijk, 13 oktober 2016 – Op woensdagavond 12 oktober keurde de Raad van Bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlak naast de bestaande installatie aan de Boomsesteenweg. In 2022, wanneer de nieuwe centrale operationeel zal zijn, wordt de oude ontmanteld en krijgt de vrijgekomen ruimte een groene bestemming. De nieuwe installatie wordt een volwaardige warmtekrachtkoppelingscentrale, die elektriciteit zal produceren voor 35.000 gezinnen (t.o.v. 25.000 met de huidige installatie) en warmte kan uitkoppelen voor 40.000 gezinswoningen. Met Eandis en Infrax, onder de koepel van warmte@vlaanderen, werd intussen een intentieovereenkomst afgesloten om dit warmteproject te realiseren. De emissies, die nu al voorbeeldig laag zijn, zullen door de nieuwe investering verder teruggedrongen worden. Bovendien is het potentieel van de vermeden emissies gigantisch. Dit is de uitstoot die verdwijnt doordat veel minder fossiele brandstoffen verbruikt zullen worden voor conventionele warmteproductie. Niet alleen vanuit ecologisch, maar ook vanuit economisch standpunt is een nieuwe installatie de meest duurzame optie. De investering bedraagt 175 miljoen euro. De vennoten hoeven zelf niet bijkomend te investeren in de installatie, bovendien zal de verwerkingskost per ton lager liggen dan nu het geval is. Het project van ISVAG is in overeenstemming met het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM, dat op 16 september 2016 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Dit plan legt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van huishoudelijk restafval nog steeds bij de steden en gemeenten. Het plan gaat ook nog altijd uit van het zelfvoorzieningsprincipe en hecht veel belang aan mobiliteit en energetische efficiëntie van verwerkingsinstallaties, uitgerekend criteria waarop de nieuw te bouwen installatie bijzonder sterk scoort.

 5. Op zondag 2 oktober neemt ISVAG opnieuw deel aan de Open Bedrijvendag.

  Van 10u tot 17u is iedereen welkom om een kijkje te nemen in ons bedrijf. We tonen er hoe we voor meer dan 25.000 gezinnen elektriciteit produceren met als enige energiebron het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van 1 miljoen inwoners in de regio Antwerpen. 
   
  Bij de start van uw bezoek tonen we in een korte video hoe onze installatie werkt. Daarna volgt een wandeling doorheen het bedrijf. Na afloop kan u info bekijken over een aantal maatschappelijke projecten waar ISVAG als partner aan meewerkt of napraten met onze medewerkers, terwijl u geniet van een drankje en een hapje. 
   
  Voor de jongste bezoekers (vanaf 3 jaar) hebben we animatie voorzien: zij kunnen zich uitleven aan de grimetafel en de kermisgrijpkraan of leuke gadgets knutselen met wegwerpmateriaal. Sportievelingen kunnen zich met elkaar meten aan de basketbalstand.
   
  Opgelet: de laatste rondleiding start om 16u!
   
  Voor meer info: Tel. 03 877 28 55 of info@isvag.be
 6. Geplande onderhoudswerken aan de ISVAG installatie

  Dit weekend werden de twee ISVAG ovenlijnen stilgelegd zodat Engie geplande onderhoudswerken kan uitvoeren aan de turbine en alternator waarmee elektriciteit wordt geproduceerd. Tegelijk krijgt ovenlijn 2 vanaf die datum ook een jaarlijkse grote onderhoudsbeurt. Ovenlijn 2 zal opnieuw opgestart worden omstreeks 14 september.

  Lijn 1 kreeg in mei van dit jaar reeds een groot onderhoud waardoor deze reeds vroeger opnieuw opgestart kan worden (rond 8 september), wanneer het onderhoud van een aantal belangrijke onderdelen van de elektriciteitsturbine afgerond zijn.

  De volledige werken aan de turbine en alternator van Engie duren een 10-tal dagen. Er zal vermoedelijk opnieuw stroom worden geproduceerd vanaf woensdag 14 september. Tussen 8 en 14 september zal lijn 1 afval verwerken, evenwel zonder stroomproductie.

 7. ISVAG DOET OOK IN 2016 MEE AAN OPEN BEDRIJVENDAG

  Na het succes van vorige edities heeft ISVAG besloten om op zondag 2 oktober 2016 opnieuw deel te nemen aan de jaarlijkse Open Bedrijvendag. Van 10u tot 16u zijn alle geïnteresseerden van harte welkom in ons bedrijf! Laatste rondleiding start om 16.00 uur.

  Kijk mee over de schouder van onze medewerkers hoe het afval van 1 miljoen inwoners deskundig verwerkt wordt en elektriciteit oplevert voor meer dan 25.000 gezinnen.

 8. Startvergadering regionaal warmtenet georganiseerd bij ISVAG

  Samen met EnergyVille, CORE en POM Antwerpen organiseerde ISVAG een startvergadering voor het project "Regionaal warmtenet". 

  VITO Partner EnergyVille en CORE werden aangesteld om in het zuiden van de stadsregio Antwerpen de mogelijkheden te bekijken van zo'n regionaal warmtenet, dat gevoed zal worden met duurzame warmte geleverd door ISVAG.

  EnergyVille en CORE, specialisten op het vlak van breedschalig onderzoek van duurzame energie en vierde generatie warmtenetten, onderzoeken de technische en economische haalbaarheid van een warmtenettracé met inkoppeling van belangrijke warmte-afnemers zoals industrie, woonwijken, ziekenhuizen en woonzorgcentra.

  Dit warmtenet zal in het zuiden van de stadsregio Antwerpen een belangrijke snelweg van duurzame energie worden, en de verdere doorbraak van groene en herbruikbare warmte stimuleren in de visie van Stad, Haven en Provincie Antwerpen.

Pages