Nieuws & Evenementen

 1. ISVAG stilgelegd voor geplande onderhoudswerken

  Momenteel vindt het geplande onderhoud plaats van onze twee installatie. Nadat in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart het laatste restafval in de oven werd ingebracht, hebben we de installatie stilgelegd.

  Voor ovenlijn 1 voorzien we de gangbare onderhoudswerken met o.a. de vervanging van een gedeelte vuurvaste betegeling die versleten is. Vermoedelijk kan lijn 1 op zondag 26 maart, of ten laatste in de dagen daarop, opnieuw worden opgestart.

  Ook ovenlijn 2 werd stilgelegd omdat we de installatie voor een aantal onderhoudswerken volledig uit bedrijf moeten nemen. Die werken duren niet zo lang, waardoor lijn 2 wellicht op dinsdagavond 14 of woensdag 15 maart opnieuw wordt opgestart.

  Voor vragen over de onderhoudswerken of over de algemene werking van ons bedrijf kan u ons steeds contacteren via info@isvag.be of 03/877 28 55.

 2. Minister Muyters bezoekt ISVAG

  Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport Philippe Muyters was te gast op ISVAG voor een werkbezoek. Voorzitter Philip Heylen stelde samen met ondervoorzitter Kristof Bossuyt en directeur Kristel Moulaert het project van de nieuwe afvalenergiecentrale aan de minister voor. De minister had in het bijzonder belangstelling voor de plannen om een warmtenet te ontwikkelen, waar bedrijven en woningen in de regio kunnen op aansluiten. Hierdoor zullen heel wat fossiele brandstoffen kunnen bespaard worden en bijgevolg een pak emissies vermeden worden.

 3. Gouverneur Cathy Berx: "Antwerpen, omarm de warmte"

  In een redevoering die ook op haar website gepubliceerd werd, roept gouverneur Cathy Berx op om meer en beter gebruik te maken van restwarmte. Ook ISVAG komt in de redevoering ter sprake:

  "Verbrandingsovens moeten geregeld een nieuwe milieuvergunning aanvragen. Maak afspraken over het gebruik van de enorme hoeveelheden restwarmte die vrijkomen. Maak afspraken over de inplanting van nieuwe ovens: niet meer al te ver weg van stad, wijk of industrie maar net daar waar ze warmte kunnen leveren. Zo’n voorwaarde kan na afweging van alle relevante elementen, een vergunningsvoorwaarde worden.

  De vergunning van de intercommunale vereniging ISVAG voor de bestaande verbrandingsoven in Wilrijk loopt af in 2020. De nieuwe wordt allicht op dezelfde locatie gebouwd met als bijkomend doel restwarmte aan te leveren aan het bedrijventerrein Terbekehof. In de toekomst kunnen ook andere warmteklanten aangekoppeld worden op deze centrale. Dat hier effectief restwarmtekansen gegrepen worden, dat is uitstekend."

  De volledige tekst is terug te vinden op de website van de gouverneur.

 4. ISVAG licht plannen toe in Wilrijk

  Voorzitter Philip Heylen, directeur Kristel Moulaert en afdelingshoofd productie en onderhoud Olivier Opsomer waren, samen met professor Karl Vrancken van Universiteit Antwerpen en VITO, op maandag 9 januari te gast op de districtsraad in Wilrijk. Aan de hand van een presentatie lichtten zij de beslissing toe van de raad van bestuur van ISVAG om een nieuwe afvalenergiecentrale te bouwen, alsook alle verschillende onderzoeken en studies die tot deze beslissing hebben geleid. Deze onderzoeken zijn op de ISVAG website in te kijken (http://www.isvag.be/nl/nieuws/2016-10-24/overzicht-studies-en-adviezen-isvag).

 5. Trots op onze medewerking aan internationale ervaringsuitwisseling

  ISVAG focust niet alleen op een zo ecologisch en economisch mogelijke verwerking van het restafval van haar inwoners, maar wil ook een rol spelen in de uitwisseling van know-how en het sensibiliseren omtrent duurzaam afval en materialenbeheer.

  Vooral op internationaal vlak is er nog heel wat werk aan de winkel. Vlaanderen hoort bij de wereldtop op vlak van voorkomen, sorteren en recycleren van afval én op vlak van duurzame eindverwerking. Daarom is ISVAG blij dat het een organisatie als Be Wastewise kan steunen en Vlaamse kennis en know how kan aanreiken. Ook in 2016 bracht dit platform een aantal experten en beleidsmakers uit alle windstreken samen om ervaringen uit te wisselen en het debat op gang te brengen. Waste management is een global issue, maar heeft nood aan lokale oplossingen.

  Ranjith Annepu, een jonge en zeer gedreven expert uit India die enkele jaren geleden Be Wastewise heeft opgericht, stuurde ons een videoboodschap waarin hij terugblikt op het afgelopen werkingsjaar en alle medewerkers en sympathisanten bedankt. Bekijk deze video op: https://www.youtube.com/watch?v=It4Wf7eLQZ

 6. Animatiefilmpje over werking ISVAG en nieuwe installatie

  Op woensdagavond 12 oktober keurde de Raad van Bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlak naast de bestaande installatie aan de Boomsesteenweg. Naar aanleiding hiervan werd een nieuw animatiefilmpje gemaakt over de werking van onze installatie en over onze toekomstplannen. Je kan het filmpje hier bekijken. 

 7. OVERZICHT STUDIES EN ADVIEZEN ISVAG

  Op woensdagavond 12 oktober keurde de Raad van Bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlak naast de bestaande installatie aan de Boomsesteenweg. Deze beslissing is gebaseerd op een lange reeks studies, onderzoeken en adviezen die werden opgemaakt door experten in binnen- en buitenland. Alle rapporten zijn nu ook beschikbaar op onze website. 

 8. Raad van Bestuur keurt project nieuwe afvalenergiecentrale goed

  Koploper blijven op vlak van emissies, koploper worden op vlak van energie

  Wilrijk, 13 oktober 2016 – Op woensdagavond 12 oktober keurde de Raad van Bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlak naast de bestaande installatie aan de Boomsesteenweg. In 2022, wanneer de nieuwe centrale operationeel zal zijn, wordt de oude ontmanteld en krijgt de vrijgekomen ruimte een groene bestemming. De nieuwe installatie wordt een volwaardige warmtekrachtkoppelingscentrale, die elektriciteit zal produceren voor 35.000 gezinnen (t.o.v. 25.000 met de huidige installatie) en warmte kan uitkoppelen voor 40.000 gezinswoningen. Met Eandis en Infrax, onder de koepel van warmte@vlaanderen, werd intussen een intentieovereenkomst afgesloten om dit warmteproject te realiseren. De emissies, die nu al voorbeeldig laag zijn, zullen door de nieuwe investering verder teruggedrongen worden. Bovendien is het potentieel van de vermeden emissies gigantisch. Dit is de uitstoot die verdwijnt doordat veel minder fossiele brandstoffen verbruikt zullen worden voor conventionele warmteproductie. Niet alleen vanuit ecologisch, maar ook vanuit economisch standpunt is een nieuwe installatie de meest duurzame optie. De investering bedraagt 175 miljoen euro. De vennoten hoeven zelf niet bijkomend te investeren in de installatie, bovendien zal de verwerkingskost per ton lager liggen dan nu het geval is. Het project van ISVAG is in overeenstemming met het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM, dat op 16 september 2016 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Dit plan legt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van huishoudelijk restafval nog steeds bij de steden en gemeenten. Het plan gaat ook nog altijd uit van het zelfvoorzieningsprincipe en hecht veel belang aan mobiliteit en energetische efficiëntie van verwerkingsinstallaties, uitgerekend criteria waarop de nieuw te bouwen installatie bijzonder sterk scoort.

Pages