Nieuws & Evenementen

Elf van de twaalf adviezen zijn gunstig voor ISVAG

ISVAG scoort gunstig op elf van de twaalf adviezen van de Vlaamse en stedelijke adviesverlenende instanties voor de geplande bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk, o.a. met betrekking tot de capaciteit, duurzame energie, de emissies en de luchtkwaliteit, en het leefmilieu. ISVAG is bijzonder opgetogen met het gunstige advies van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, dat stelt dat de door ISVAG gevraagde verwerkingscapaciteit van 190.000 ton per jaar noodzakelijk is  om het evenwicht tussen het beschikbaar aanbod van brandbaar afval en de beschikbare verwerkingscapaciteit in Vlaanderen in evenwicht te kunnen garanderen. Enkel het departement Ruimtelijke Ordening trekt in twijfel dat de geplande sloop van de huidige installatie wel zal doorgaan.

ISVAG, de intergemeentelijke samenwerking die het restafval van meer dan 1 miljoen burgers in de Antwerpse regio omzet in duurzame energie, diende op 5 oktober 2018 een omgevingsvergunningaanvraag in voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. Die nieuwe installatie zal elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen of warmte leveren via een warmtenet aan 40.000 gezinnen en bedrijven in de buurt.

Met het stedelijk warmtenet en de emissies die daarmee vermeden worden zal ISVAG een bijzonder positieve impact hebben op de luchtkwaliteit in Antwerpen en de Antwerpse rand. Het toekomstplan van ISVAG sluit zo aan bij de steeds luider klinkende roep om een ambitieus klimaatbeleid in Vlaanderen, op het moment dat tienduizenden geëngageerde jongeren elke week massaal op straat komen met die eis.

In het vergunningstraject wordt in het kader van het openbaar onderzoek aan de verschillende administratieve diensten van Vlaanderen en de stad Antwerpen een advies gevraagd. Elf van de twaalf adviezen zijn gunstig, van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, het Vlaams Energie Agentschap, het Agentschap Natuur & Bos (ANB), het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM, Lucht en Watertoets), AGOP Milieu, de adviezen van de stad Antwerpen en de Brandweer van de stad Antwerpen en het advies van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Luchtvaart.

Slechts één (niet-bindend) advies is ongunstig, van het Vlaams departement Ruimtelijke Ordening, met betrekking tot de geplande sloop van de huidige installatie. ISVAG herbevestigt haar eerder engagement en wil op dat punt alle twijfel wegnemen: de huidige installatie zal gesloopt worden zodra de nieuwe afvalenergiecentrale operationeel is.

ISVAG onthoudt zich verder van commentaar. De uiteindelijke beslissing komt de Vlaamse Minister voor Omgeving en Natuur toe, die zijn beslissing zal nemen op basis van de twaalf voormelde adviezen.

ISVAG maakt met het toekomstplan een resolute keuze om het restafval van de burgers uit de Antwerpse regio op de meest duurzame manier om te zetten in groene energie, in warmte (en in elektriciteit).