Nieuws & Evenementen

Uitstel Omgevingsvergunning ISVAG is gemiste kans

ISVAG voorzitter Philip Heylen neemt teleurgesteld kennis van de weigering van de omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. De intercommunale betreurt de negatieve beslissing van Vlaams Minister van Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel omdat het een gemiste kans is om écht stappen vooruit te zetten in een duurzaam materialen-, energie- en klimaatbeleid. ISVAG zal de beslissing en motivering van de Minister verder bestuderen en zich beraden over de volgende stappen. Dit is voor ISVAG uitstel, geen afstel.

ISVAG stelt vast dat de weigering van de vergunning er louter is om een procedurele reden: het ontbreken van de sloopvergunning. Elf van de twaalf adviezen zijn gunstig en die gunstige adviezen draaien om de kern van de zaak: de capaciteit, de best beschikbare technologie, de locatie, de emissies en de impact op de luchtkwaliteit, de energetische efficiëntie, de mobiliteit, de impact op mens en milieu.

Ondanks het ontbreken van een sloopvergunning staat de afbraak van de bestaande installatie onomstotelijk vast.  Die werd door ISVAG ook op geen enkel moment in vraag gesteld. Het overleg met de betrokken administraties rond de sloopvergunning was trouwens ondertussen al opgestart.

ISVAG, de intergemeentelijke samenwerking die het restafval van meer dan 1 miljoen burgers in de Antwerpse regio omzet in duurzame energie, wil met de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen of warmte leveren via een warmtenet aan 40.000 gezinnen en bedrijven in de regio.

Met het stedelijk warmtenet en de emissies die daarmee vermeden worden kan ISVAG een gunstige impact hebben op de luchtkwaliteit in Antwerpen en de Antwerpse rand: zo zou ISVAG een positieve en bijzonder betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de stad Antwerpen en van Vlaanderen.

ISVAG wijst er op dat de nieuwe afvalenergiecentrale met een capaciteit van 190.000 ton/jaar  “noodzakelijk” is volgens de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM om antwoord te bieden aan het huidige tekort aan verwerkingscapaciteit voor het huishoudelijk afval in Vlaanderen.

De nieuwe installatie beantwoordt bovendien perfect aan de strengste normen rond emissies en Best Beschikbare Technologie, en heeft geen negatieve impact op mens en milieu, zoals blijkt uit het MER en uit de elf positieve adviezen van instanties als OVAM, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Agentschap Natuur en Bos (ANB), stad Antwerpen e.a..