Nieuws & Evenementen

Vlaams afval- en materialenbeleid krijgt bijval op ISWA Wereldcongres 2019

Met als titel “Circular economy, what are you doing?”, werd deze week in Bilbao het jaarlijkse wereldcongres van de International Solid Waste Association (ISWA) georganiseerd. Meer dan 1000 professionals, academici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van NGO’s kwamen op het congres ervaringen uitwisselen, luisteren naar presentaties over de recentste technologische ontwikkelingen en debatteren over de toekomst van duurzaam afvalbeheer. Ook verschillende vertegenwoordigers uit de publieke en private sector in Vlaanderen namen deel aan het driedaagse congres.

ISVAG voorzitter Kristof Bossuyt had in een druk bijgewoonde sessie bijzonder veel bijval met een presentatie over de geplande nieuwe installatie met bijbehorend warmtenet, en de voortrekkersrol die ISVAG hiermee zal spelen in het realiseren van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen in Vlaanderen en de stad Antwerpen.

In een geanimeerd panelgesprek over draagvlak voor afvalbeleid onderstreepte Interafval coördinator Christof Delatter het belang van communicatie en transparantie: "In een snel veranderende maatschappij, waarbij beleid op basis van feiten bedreigd wordt door "false en fake news” mogen beleidsmakers niet uit het oog verliezen dat de sector geen afval produceert, maar het probleem juist oplost. Duurzaam afvalbeleid is geen op zich staande activiteit, maar deel van een geïntegreerd beleid dat een significante bijdrage levert aan een betere leefomgeving."

In het kader van de strategische doelstelling van ISVAG om haar kennis en know-how die door de jaren heen werd opgebouwd, te delen met steden en regio’s waar afvalbeleid nog onbestaand is of in de kinderschoenen staat, modereerde ISVAG erevoorzitter Philip Heylen een sessie met vertegenwoordigers uit onder meer Kenia, Brazilië en UNHabitat.

UNHabitat is een programma van de Verenigde Naties met als doel het bevorderen van sociale en duurzame stedenbouw. Philip Heylen mocht op het congres namens ISWA een samenwerking afsluiten met UNHabitat in het kader van het WasteWise Cities project, waarvoor ISWA en UNHabitat kennis gaan uitwisselen en samen initiatieven gaan nemen om steden bij te staan in het ontwikkelen van een duurzaam afval- en materialenbeleid. ISVAG werkt mee aan dit project en sloot hierover in 2015 een intentieovereenkomst af met Interafval, OVAM en VITO.