Nieuws & Evenementen

WAAROM DE ISVAG PLANNEN VOOR EEN NIEUWE INSTALLATIE NOG STEEDS STAAN ALS EEN HUIS!

In een aantal krantenberichten en op social media werd de afgelopen dagen vanuit bepaalde hoeken kritiek geuit op de plannen van ISVAG om een nieuwe installatie te bouwen. Men baseerde zich hiervoor op de request for information, een marktbevraging die door de Stad Antwerpen, één van de aandeelhouders van ISVAG, werd georganiseerd. Opmerkelijk hierbij: het is onmogelijk om de aangehaalde argumenten op hun juistheid te controleren, aangezien het RFI document – in tegenstelling tot alle studies en onderzoeken die ISVAG liet uitvoeren - niet openbaar wordt gemaakt. ISVAG heeft inzage in de RFI gevraagd, maar nog steeds niet gekregen.

Daarom blijft ISVAG onveranderd achter haar plannen staan: met een nieuwe hoogtechnologische installatie willen we het restafval van meer dan 1 miljoen burgers omzetten in duurzame energie, in elektriciteit en warmte. Dankzij de aanleg van een warmtenet zal ISVAG tot 40.000 gezinnen en bedrijven warmte kunnen leveren.

We zetten een aantal punten graag nog even op een rij:

1. “Is de nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG wel nodig? Er is steeds minder afval en dat kan probleemloos elders worden verwerkt.”

Vlamingen zijn wereldkampioen afval sorteren. Dankzij alle inspanningen van de afgelopen 30 jaar, halen we vandaag bijna 70% grondstoffen uit ons afval. Er blijft dus nog 30% over die moet verwerkt worden. En bovendien kan niet alles wat we sorteren ook daadwerkelijk gerecycleerd worden. Zelfs in een circulaire economie moeten alle vervuilde grondstoffen uit de kringloop gehaald worden. Die willen we bij ISVAG omzetten in duurzame energie, in warmte of in elektriciteit.

Om de druk op de sorteerdoelstellingen te houden, wil de Vlaamse overheid dat de totale verwerkingscapaciteit in de Vlaamse energiecentrales nooit hoger is dan de hoeveelheid restafval dat we produceren. Uitstekend idee en daarom heeft ISVAG in de plannen voor haar nieuwe installatie hier ook rekening mee gehouden. De hoeveelheid restafval per inwoner moet de komende decennia verder dalen. Anderzijds stellen we vast dat het  aantal inwoners in ons verwerkingsgebied blijft stijgen. Voor al het restafval van onze inwoners – intussen meer dan 1 miljoen – is er gewoonweg geen alternatieve verwerkingscapaciteit beschikbaar in Vlaanderen. Vandaag niet, morgen niet. De capaciteit van de nieuwe ISVAG installatie is broodnodig, zo blijkt ook uit de cijfers van OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

2. “Zijn er geen betere locaties voor zo’n installatie, bijvoorbeeld in de haven, waar warmte aan industriële afnemers kan geleverd worden: waarom wordt ISVAG niet in de haven gebouwd?”

ISVAG heeft zeventien mogelijke locaties laten onderzoeken. Uit die onderzoeken is telkens gebleken dat de huidige locatie de beste is. Zowel voor de aanvoer van afval, als voor de uitkoppeling van energie – elektriciteit en warmte. Stoom leveren aan een grote multinational in de haven houdt risico’s in, zowel technisch als commercieel. Volgens ons zitten die multinationals niet op uw restafval te wachten. In de Antwerpse haven is er bovendien al een groot aanbod van restwarmte, dat vandaag nog niet benut wordt. Het is belangrijk dat zowel in de haven wordt ingezet op de uitkoppeling van die beschikbare warmte en dat daarnaast ISVAG vanop de huidige locatie warmte levert aan de afnemers die op het tracé richting Wilrijk en Antwerpen gevestigd zijn. Net door mee in te zetten op de uitrol van een regionaal warmtenet voor bedrijven en woningen, kunnen een pak emissies vermeden worden, en zo wint het klimaat twee keer.

De nieuwe installatie die ISVAG wil bouwen mag letterlijk beschouwd worden als een van de meest moderne in de wereld. Door de aanleg van een warmtenet zal de luchtkwaliteit er zelfs aantoonbaar op vooruit gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Bovendien zorgen we met de nieuwe omgevingsaanleg van de ISVAG site voor een herstel van de natuurwaarde met een bloemenakker, 3.000 m² bosrijk natuurgebied en een ecoduct voor de dieren, en bieden we een oplossing voor de overstromingsproblematiek van de Struisbeek in Wilrijk en Aartselaar.

3. "ISVAG is deel van de oplossing, niet van het probleem”, zeggen jullie wel vaker. Maar wat bedoelt ISVAG daar nu mee?"

ISVAG verwerkt elk jaar 180.000 ton restafval – het afval dat niet kan worden hergebruikt of gerecycleerd. Eén afvalzak is goed voor 36 uur energie, anderhalve dag elektriciteit voor een doorsnee Antwerps gezin. We zetten in Vlaanderen massaal in op hernieuwbare energie – zon, wind,… - maar vooralsnog kunnen we niet zonder bijkomende energiebronnen. Waarom zouden we dan fossiele brandstoffen als olie en aardgas importeren, wanneer we onze eigen brandstof – restafval – kunnen omzetten in duurzame energie? Vandaag in elektriciteit, morgen in warmte – en wellicht ook waterstof. Wat we bij ISVAG doen, is deel van de oplossing, niét deel van het probleem.

4. “Bestaan er dan geen betere, moderne technieken om huishoudelijk restafval te verwerken?”

De wetenschap staat niet stil. Gelukkig maar. Er worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld, ook voor afvalverwerking. ISVAG volgt alle ontwikkelingen al jaren op de voet en heeft intussen ook een adviesraad samengesteld met professoren uit verschillende landen om ons hierin bij te staan. Maar alle nieuwe technieken waar nu mee gegoocheld wordt, zijn ofwel nog in een experimenteel stadium, ofwel zijn ze bedoeld voor heel specifieke afvalstromen – denk aan plastics -, niét voor restafval. Een roosteroven zoals ISVAG die wil bouwen is de meest betrouwbare technologie om uit ons restafval zoveel mogelijk energie te halen. Het is de Best Available Technology (BAT) of Best Beschikbare Technologie, zoals de EU het omschrijft. In alle Europese landen waar de afgelopen jaren nieuwe restafvalinstallaties gebouwd werden, maakt men gebruik van deze techniek.

ISVAG heeft de opdracht om het restafval van meer dan 1 miljoen inwoners op een betrouwbare, betaalbare en milieuvriendelijke manier te verwerken. Investeren in een technologie die geen garanties biedt of die door Europa niet erkend is als Best Beschikbare Technologie is geen optie. 

5.“Wat met de kostprijs van de nieuwe installatie? Kan het niet goedkoper? En kan je dan niet beter een voetbalstadion of ziekenhuizen bouwen?"

1 miljoen inwoners in ons werkingsgebied produceren elk jaar met z’n allen 180.000 ton restafval. Investeren in een duurzame verwerking hiervan is dus geen overbodige luxe, maar een noodzaak. ISVAG wil hierbij niet besparen op de emissies, de luchtkwaliteit en de impact op mens en milieu. ISVAG is een overheidsbedrijf: wij kijken eerst naar de volksgezondheid, pas dan naar het rendement.

Misschien kan het goedkoper, jawel. Maar dan niet zonder in te boeten op milieuprestaties en volksgezondheid. De professoren van de wetenschappelijk adviesraad van ISVAG bevestigden dat de nieuwe installatie “state-of-the-art” is. Beter kan nauwelijks. Volgens professor Peter Quicker van de Technische Universiteit Aken wordt in Duitsland vandaag veel minder ver gegaan in investeringen in rookgaszuivering. Maar juist omwille van onze zorg voor het milieu en de volksgezondheid, wil ISVAG tot het uiterste gaan.

6. "Hoe groot is de impact van zo’n afvalenergiecentrale op het leefmilieu in de buurt?"

De luchtkwaliteit gaat er jaar na jaar op vooruit, maar blijft inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Een studie van professor Silvia Lenaerts van Universiteit Antwerpen toonde onomstotelijk aan dat de bijdrage van ISVAG aan emissies letterlijk verwaarloosbaar is. De huidige installatie van ISVAG, die alle restafval van meer dan 1 miljoen inwoners verwerkt, stoot bijvoorbeeld niet meer fijn stof uit dan 48 gezinswoningen die met een hout- of pelletkachel worden verwarmd.

Met de geplande investering in een warmtenet kan ISVAG juist helpen om heel wat kachels, boilers en verwarmingsketels uit dienst te nemen en zijn we niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen – gas, stookolie of steenkool – die de luchtkwaliteit aantasten.

Dankzij de fossiele brandstoffen die we vermijden met het warmtenet, halen we emissies weg van 25.000 tot 50.000 auto’s, dat is de dagelijkse verkeersstroom op de A12. Ook dat is onderzocht door de Universiteit Antwerpen, in het voorjaar van 2019: uit die recente studie blijkt dat de luchtkwaliteit in de onmiddellijke omgeving van ISVAG er zeven to zelfs tien keer op vooruit zal gaan wanneer ISVAG mag blijven op deze plek, dan wanneer ISVAG uit Wilrijk verdwijnt.

Bovendien worden de exacte impact van de bestaande en de nieuwe installatie becijferd in milieueffectenrapporten. Die tonen aan wat we al langer wisten: de impact van ISVAG op de omgeving is in alle opzichten verwaarloosbaar.

7. "Hoe is de RFI, de Request for Information of markbevraging voor de alternatieve verwerking van het restafval die de stad Antwerpen onlangs lanceerde, te verzoenen met de toekomstplannen van ISVAG?"

Het standpunt van ISVAG is duidelijk: wij blijven op onze honger als het gaat over de resultaten van de RFI. Men mag beweren wat men wil, wanneer men zich baseert op een marktbevraging die men niet openbaar wil maken is elk redelijk debat hierover onmogelijk.

We hebben geen enkele angst voor welke vergelijking dan ook, zolang de volksgezondheid het zwaarst mag wegen op de weegschaal. De volksgezondheid en de luchtkwaliteit moeten zwaarder wegen dan de economische kostprijs en de eventuele winst van commerciële bedrijven

De bouwplannen voor de nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG zijn het resultaat van grondige studies en langdurig onderzoek. Wij geloven in ons toekomstplan, en staan open voor elke vraag!

Heeft u na het lezen van deze info nog vragen, opmerkingen of wil u graag zelf eens over de schouders van onze medewerkers komen meekijken, contacteer ons dan op T. 03 877 28 55 of via info@isvag.be