ISVAG-PLANNEN VOOR EEN NIEUWE INSTALLATIE : MET KOP EN SCHOUDERS HET BESTE ALTERNATIEF

In de afgelopen jaren werden alle mogelijke tegenwerpingen tegen de plannen voor een nieuwe ISVAG installatie verscheidene malen weerlegd, niet alleen door ISVAG, maar vooral ook door adviesverlenende instanties en onderzoekers.

In dit verband wijzen we graag nog even op de fact check die we anderhalf jaar geleden op onze website plaatsten.

Als opfrissing hierbij nog eens een opsomming van vijf belangrijke topics:

 

  1. Stikstof: de nieuwe installatie zorgt niet voor een toename, maar wel degelijke voor een aanzienlijke netto daling van de stikstofuitstoot. Dankzij een katalytische stikstoffilter zal de nieuwe installatie pakweg half zo veel stikstof uitstoten als nu het geval is. Bovendien, dankzij de nieuwe installatie kan het warmtenet verder worden uitgerold, wat bijkomend nog een pak vermeden emissies oplevert. HIerdoor zal de luchtkwaliteit in de buurt er aanzienlijk op vooruit gaan. Universiteit Antwerpen berekende dat ISVAG hierdoor 8 tot 10 keer haar eigen emissies kan wegnemen.
  2. Uit de cijfers die OVAM de afgelopen jaren rapporteerde blijkt overduidelijk dat de vooropgestelde daling in het restafval niet gerealiseerd wordt. Het afval per inwoner daalt nauwelijks en de bevolking groeit. Datzelfde OVAM becijferde de afgelopen jaren ook dat er nog steeds verwerkingscapaciteit tekort is in Vlaanderen. Volgens OVAM wordt er nog steeds afval gestort in Vlaanderen.
  3. Dankzij ISVAG zal Antwerpen nu net haar klimaatdoelstellingen kunnen halen, dat blijkt nu ook uit de warmteroadmap die de stad liet opmaken. De nieuwe installatie, in combinatie met de verdere uitrol van het warmtenet, zal ervoor zorgen dat ISVAG klimaatnegatief wordt. De interesse om aan te sluiten blijkt groot, waardoor het maximale rendement snel kan gerealiseerd worden. Een vergelijkbare installatie van ARC in Kopenhagen haalt overigens energetische rendementen die hoger liggen dan 100%.
  4. ISVAG staat open voor alle mogelijke nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat was zo in het verleden en blijft ook zo in de toekomst. Ook naar CO2-opvang wordt gekeken. Momenteel lopen een aantal proefprojecten met installaties in Nederland en in de Scandinavische landen. We volgen die op de voet. Momenteel is deze technologie nog niet rijp (noch economisch, noch technisch op grote schaal). Als in de toekomst blijkt dat CC als ‘best beschikbare techniek’ wordt beschouwd, dan kan dit op de nieuwe installatie worden toegepast.
  5. Intussen is herhaaldelijke malen aangetoond, dat de de huidige locatie van ISVAG in Wirlijk, de meest optimale is. Ondanks wat sommigen hardnekkig blijven beweren, is intussen duidelijk gebleken dat de RFI die door de Stad Antwerpen werd besteld, geen ecologisch betere of goedkopere alternatieven heeft opgeleverd. Door voormalig schepen Duchateau werd destijds bevestigd dat sommigen zaken in de RFI lezen die er niet staan. Ook VITO heeft in februari 2020 nog aangegeven dat ISVAG, op de huidige locatie, cruciaal is voor de verdere uitrol van het warmtenet. Een verhuis naar de haven levert enkel hoge overslag- en transportkosten op, maar geen enkel aantoonbaar ecologisch voordeel.

Ook de Bond Beter Leefmilieu heeft recent op haar website opnieuw uitgehaald naar de ISVAG plannen. We begrijpen dat BBL haar rol moet spelen. Het is goed dat zij een eigen visie ontwikkelt, maar het is jammer dat ze zich hiervoor op een compleet foutieve voorstelling baseert, waarbij aspecten uit de context worden gehaald.  Erger nog: alle ecologische voordelen in het dossier worden op die manier gewoonweg genegeerd. Op die manier bewijst men ons leefmilieu geen dienst.