Publicaties ISVAG

Bestuursdocumenten raadplegen

Elke burger heeft het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen (Decreet Lokaal Bestuur).

Dit betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan opgevraagd worden. U kunt deze documenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Inkijken van documenten kan na een schriftelijke aanvraag:

  • per brief: ISVAG boomsesteenweg 1000 2610 Wilrijk
  • per mail: info@isvag.be

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wil: waarover het gaat en indien mogelijk het bestuursdocument in kwestie. Uw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken. Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u bericht over de plaats en datum waarop u de gevraagde documenten kan inzien. Bestaat er een gegronde reden om u de inzage van een document te weigeren, dan ontvangt u hiervan eveneens bericht. Het decreet bevat namelijk een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde.

Beroep

Als u moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of inzage te verkrijgen van een bestuursdocument of als u bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de ingeroepen weigeringsgrond, dan kan u binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur.

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet over de openbaarheid van bestuur kan u terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.

Toezichthoudende overheid

De Vlaamse Regering staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op onze opdrachthoudende vereniging. Zij kan beslissingen van de opdrachthoudende vereniging vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

De opdrachthoudende verenigingen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere web-toepassing. Op die manier kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en er eventueel klacht tegen indienen binnen de 30 kalenderdagen.

Je komt meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid op de webpagina van het Agentschap Binnenlands bestuur.

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op Europese regelgeving.  Bedoeling is dat inbreuken gebaseerd op informatie die je uit je werkomgeving kreeg kunnen gemeld worden. Om over een inbreuk te spreken moet het gaan over een handeling die onrechtmatig is of de regelgeving schendt. Procedure klokkenluidersregeling bij ISVAG

Hieronder kan u alvast het jaarverslag, het ISVAG ondernemingsplan en het technisch en niet-technisch rapport downloaden.

Wetenschappelijke studies en technologische vooruitgang hebben de voorbije jaren steeds centraal gestaan in het beleid en de keuze van ISVAG om te investeren in de bouw en de aanleg van een warmtenet. ISVAG kijkt vooruit en wil investeren in baanbrekende technologie en infrastructuur. Partnerschappen met universiteiten en wetenschappelijke studiecentra in binnen- en buitenland scherpen de kennis binnen ISVAG aan: innovatie en wetenschappelijke vooruitgang blijven ook in de toekomst centraal staan in het streven naar de best mogelijke manier om het restafval van meer dan 1 miljoen burgers om te zetten in duurzame energie. U vindt hieronder een overzicht van de wetenschappelijke studies die de jongste jaren in opdracht van ISVAG zijn uitgevoerd.

De overige studies die werden uitgevoerd kan u hier vinden.