ISVAG bezorgt informatienota aan GOVC

Op 4 november 2022 verleende de Vlaamse Minister voor Omgeving aan ISVAG een proefvergunning voor 2 jaar. Deze proefvergunning bevatte een aantal voorwaarden, ondermeer over het verder beperken van de stikstofemissies en het meten van de impact van PFAS.

Volgens de procedure moet de Minister van Omgeving uiterlijk op 4 juli 2024 advies vragen aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) en het Departement Omgeving over de verdere exploitatie van ISVAG na het verstrijken van de vergunning op proef. Om de GOVC toe te laten dit advies op te maken, heeft ISVAG vandaag via het omgevingsloket een informatienota bezorgd.

In deze nota wordt omschreven hoe ISVAG tegemoet komt aan de vergunningsvoorwaarden, aangevuld met de resultaten van bijkomend technisch onderzoek dat door ISVAG werd gevoerd.

Hiermee levert ISVAG de nodige gegevens aan zodat de GOVC en haar adviesinstanties voldoende informatie hebben om een advies te kunnen verlenen over de omzetting van de proefvergunning naar een definitieve vergunning.