Meetkamer

Metingen

Waar afval verbrand wordt, komen rookgassen vrij. Hoeveel en wat die rookgassen precies mogen bevatten, is gebonden aan strenge regels. Bij ISVAG wordt daar dan ook enorm op gelet. Via een heel nauwkeurig automatisch meetsysteem houdt ISVAG precies bij wat er aan rookgassen naar buiten komt. Onafhankelijke laboratoria zorgen daarnaast voor extra controle. Maar telkens weer blijkt dat alle meetresultaten voor chloride, zwaveloxide, koolstofmonoxide, koolwaterstof en stikstofoxide perfect in orde zijn, zelfs ruim binnen de wettelijk voorgeschreven normen. Het dioxinegehalte van de rookgassen grenst zelfs aan het meetbare.

Hoe leest u de grafiek?

Meetresultaten

De gemeten waarden in de tabel zijn daggemiddelden.

Norm

De waarde die bij wet wordt voorgeschreven en die door de verbrandingsoven niet mag overschreden worden.

Eenheden

De meetwaarden en normwaarden worden voor alle waarden, behoudens dioxines (zie volgende paragraaf), uitgedrukt in mg/Nm3. Deze hebben betrekking op geleide emissies in de volgende omstandigheden: temperatuur 0°C, druk 101,3 kPa, droog gas, van toepassing op de geloosde rookgassen , verrekend naar 11% O² (Ref. VLAREM, afd. 4.4.3).

Dioxines

Voor de concentratie van polychloordibenzodines (PCDD’s) en polychloordibenzofuranen (PCDF’s) uitgedrukt als nanogram dioxine toxisch equivalent per Nm3 (ng TEQ/Nm3) mogen alle in een bemonsteringstijd van minimaal 6 en maximaal 8 uur gemeten gemiddelde waarden een grenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm3 (1 ng = 0,000000001 g = 1 miljardste van een gram) niet overschrijden. In tegenstelling tot alle andere stoffen, is het technisch niet mogelijk om dioxines continu te meten. Daarom worden deze emissies, zoals wettelijk voorgeschreven, twee keer per jaar door een extern erkend labo gemeten.

Geen waarde

Indien voor een bepaalde component “geen waarde” wordt vermeld, wordt hiermee bedoeld dat tengevolge van ijking of onderhoud aan het desbetreffend meetapparaat, er minder dan 44 halfuurgemiddelden van de meetgegevens beschikbaar zijn, waardoor het conform de VLAREM wetgeving onmogelijk is een relevant daggemiddelde te berekenen.

oven 1

CO

50 mg/Nm3 32% (16mg/Nm3)

Stof

10 mg/Nm3 8% (0.8mg/Nm3)

Tot. koolstof

10 mg/Nm3 4% (0.4mg/Nm3)

SO2

50 mg/Nm3 2% (1mg/Nm3)

NOx

200 mg/Nm3 22.5% (45mg/Nm3)

Dioxine

0.1 ng TEQ/Nm3 3% (0.003ng TEQ/Nm3)

Ammoniak

10 mg/Nm3 10% (1mg/Nm3)

oven2

CO

50 mg/Nm3 12% (6mg/Nm3)

Stof

10 mg/Nm3 9% (0.9mg/Nm3)

Tot. koolstof

10 mg/Nm3 1% (0.1mg/Nm3)

SO2

50 mg/Nm3 4% (2mg/Nm3)

NOx

200 mg/Nm3 47% (94mg/Nm3)

Dioxine

0.1 ng TEQ/Nm3 6% (0.006ng TEQ/Nm3)

Ammoniak

10 mg/Nm3 20% (2mg/Nm3)
Gemeten componten
CO Koolstofmonoxide
HCl Chloriden
NOx Stikstofoxiden
SO2 Zwaveldioxide
Stof Totaal stofgehalte
Tot. koolstof Totaal organische gebonden koolstof
Dioxine Dioxineconcentratie