Hernieuwbare energie

Waar afval verbrand wordt, komt er – nogal logisch – heel veel warmte vrij. Zonde natuurlijk om daar niets mee te doen. Warmte kun je tenslotte heel goed benutten om nieuwe energie op te wekken. Op deze manier sla je twee vliegen in één klap: je bent van het afval af en je krijgt er stroom of warmte bij die je anders niet zou hebben.

Bij ISVAG gebruiken we hiervoor een even slimme als betrouwbare en schone technologie. Als we afval verbranden, wordt de warmte die daarbij vrij komt door een aparte ketel geleid. Daarin wordt stoom geproduceerd. Deze stoom drijft een turbine aan, die gekoppeld is aan een zogenaamde alternator. En deze alternator produceert elektrische energie en niet zo weinig ook: hij levert genoeg stroom op om meer dan 25.000 gezinnen het hele jaar door te voorzien van elektriciteit.

Op dit moment gaat een deel van onze restwarmte al via het warmtenet naar de naburige bedrijven.

Afhankelijk van de vraag, kan op elk moment flexibel worden geschakeld tussen elektriciteit en warmte.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen

Het energielandschap in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Met een groeiend aandeel hernieuwbare energiebronnen – zon en wind – zetten we belangrijke stappen in de transitie naar een compleet duurzame energieproductie en het streven naar klimaatneutraliteit. Tegelijk wil Vlaanderen ook dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, niet alleen als brandstof voor onze voertuigen, maar ook voor de verwarming of de productie van warm water in onze huizen of als energiebron voor bedrijven.  Zo’n 90% van alle stookinstallaties in de huizen in Vlaanderen draait immers nog steeds op ‘klassieke fosiele’ brandstoffen als stookolie, aardgas, hout of zelfs steenkool.

ISVAG kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze uitdagingen. Per jaar verwerkt ISVAG zo’n 140.000 ton niet-recycleerbaar, brandbaar huishoudelijk afval. De warmte die hierbij vrijkomt zetten we vandaag al om in energie, die elektriciteit oplevert voor meer dan 25.000 gezinnen. Met de energie uit één enkele afvalzak heeft een gemiddeld gezin in Vlaanderen genoeg elektriciteit voor ruim anderhalve dag.

Isvag is ook lid van BW2E: Belgian Waste-to-Energy. Dit groepeert alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten wij samen jaarlijks 2,78 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen. Jaarlijks produceren zij 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen. Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten.

Kennis en ervaring delen rond ‘best practices’ staat centraal in de werking. Daartoe houdt BW2E de technische evoluties in de sector nauwgezet in de gaten. Regionale, nationale en Europese wetgeving  worden strikt nageleefd en op de voet gevolgd.  Waste-to-energy is de beste oplossing voor afval dat niet meer in aanmerking komt voor preventie, hergebruik of materiaalrecuperatie.

Voor meer informatie: http://www.bw2e.be

De International Solid Waste Association (ISWA) is een wereldwijde, onafhankelijke non-profit vereniging ter bevordering en ontwikkeling van duurzaam, professioneel afvalbeheer op wereldschaal. ISVAG is lid van International Solid Waste Association (ISWA) sinds 2011 en in 2015 was ISVAG ook medeorganisator van ISWA-World Congres in Antwerpen.  Dankzij de contacten binnen ISWA kan ISVAG enerzijds nuttige kennis opdoen met betrekking tot nieuwe technologische en academische ontwikkelingen in de sector.
Voor meer informatie: https://iswa.org