Missie & Visie

Missie

ISVAG is een resultaatsgericht en energiek overheidsbedrijf dat op een zo duurzaam mogelijke manier afval verwerkt voor de bewoners van de aangesloten steden en gemeenten. Duurzaam wil zeggen dat we werken op de meest ecologische en de meest economische manier, waarbij we zoveel mogelijk waardevolle energie en materialen recupereren om ze uit te sparen in het belang van toekomstige generaties.

 

Resultaatsgerichte organisatie

ISVAG is een opdrachthoudend overheidsbedrijf. Er is bewust gekozen voor de benaming overheidsbedrijf om aan te geven dat ISVAG als een overheidsinstelling functioneert – het algemeen belang staat voorop – en tegelijk presteert als een bedrijf. Hierbij staat een  bedrijfsmatig en efficiënt management centraal, gekoppeld aan een professioneel gestuurd financieel
beheer. ISVAG streeft ernaar een resultaatsgerichte organisatie te zijn die bij de uitvoering van haar kernopdrachten optimaal omspringt met de beschikbare middelen.

Duurzame afvalverwerking

Voor ISVAG betekent duurzaam een streven naar een optimale balans tussen de drie verschillende duurzaamheidscomponenten: een ecologische, een sociale en een economische component. ISVAG streeft ernaar om een toegevoegde waarde te bieden voor haar steden en gemeenten en hun inwoners. Onze kerntaak is afvalverwerking, maar tegelijk willen we een meerwaarde blijven bieden op vlak van duurzaamheid in al zijn facetten: ecologisch, sociaal en economisch.

Visie

In de transitie naar een circulaire economie verandert de afvalketen fundamenteel. Afvalstromen worden, nog meer dan nu, waardevolle grondstoffen en bronnen van energie. Producten en materialen komen terecht in gesloten en duurzame kringlopen. De transitie naar een circulaire economie is ingezet, maar er is nog een lange weg te gaan. Vlaanderen is met meer dan 70% sorteren van het huishoudelijk afval de beste regio in Europa, maar toch produceert het nog steeds veel afval. In de huidige transitieperiode blijft veilig omgaan met het afval dan ook essentieel. Ons streven hierbij is een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de  samenleving en het beter sluiten van de kringlopen van materialen. Wij trachten afval op een zo duurzaam mogelijke manier om te zetten in zoveel mogelijk schone energie en herbruikbare grondstoffen. In dit streven willen we bondgenootschappen blijven sluiten met alle bedrijven en organisaties die, samen met ons, in de bres staan voor innovatie in de afvalsector. Dit alles doen we in een voortdurende dialoog met al onze stakeholders.