Jaarverslag 2022

“ISVAG staat niet enkel in voor een duurzame verwerking van huishoudelijk restafval, maar is ook een energieproducent. Tijdens de energiecrisis bewees onze installatie met de productie van elektriciteit en het bijhorende warmtenet niet alleen haar ecologische meerwaarde, maar bovendien ook haar nut in de leveringszekerheid van energie.”

-Kristof Bossuyt, voorzitter Raad van Bestuur

 

Klik hier om het volledige jaarverslag 2022 te lezen

Dertig steden en gemeenten werken samen in ISVAG, om het niet-recycleerbaar restafval van hun meer dan 1,069 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om te zetten in zoveel mogelijk energie en grondstoffen. Zo wekken we vandaag al stroom op voor meer dan 21.000 gezinnen en sinds 2020 leveren we ook warmte aan bedrijven.
De ophaling en verwerking van afvalstoffen zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Europese afvalstoffenreglementering.
Het Materialendecreet stelt dat elke gemeente in Vlaanderen er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor draagt dat de huishoudelijke afvalstoffen:
– zoveel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt,
– op regelmatige tijdstippen worden opgehaald,
– op een andere wijze worden ingezameld en nuttig worden toegepast of verwijderd.

Jaarverslag 2022

Verlenging van de opdrachthoudende vereniging

ISVAG werd opgericht op 17 januari 1975, voor een periode van 30 jaar. In 2005 werd de intercommunale verlengd voor een termijn van 18 jaar, op dat moment is ook IGEAN toegetreden. Met het oog op het verstrijken van de termijn diende een nieuwe beslissing genomen te worden.
Op 20 oktober 2022 besliste de algemene vergadering om de intergemeentelijke samenwerking voor een periode van 18 jaar te hernieuwen.

Vergunning

 • 21 april 2022: De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning voor de nieuwe en bestaande ISVAG-installatie op basis van een procedurefout gemaakt door de Gewestelijke Omgevingsvergunning
 • 4 november 2022: Vlaams minister Zuhal Demir verleende een proefvergunning aan de bestaande installatie voor een termijn van 2 jaar
 • Er werd een schorsingsverzoek ingediend tegen de proefvergunning door 6 omwonenden van ISVAG, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. De gemeente Aartselaar diende daarnaast een vernietigingsberoep in.
 • Er werd een bemiddelaar ingeschakeld om samen te werken aan een oplossing met de vertegenwoordigers van de gemeente Aartselaar, IGEAN, schepenen van de Stad Antwerpen en vertegenwoordigers van Bond Beter Leefmilieu.

Investeren in nieuwe energie

 1. Warmtenet Tracé Oost-Universiteit Antwerpen
  Dankzij de realisatie van dit project zouden de gebouwen van de Universiteit Antwerpen, Atlas Copco en Agfa Gevaert aangesloten kunnen worden op het ISVAG-warmtenet.
 2. Dienstverleningsovereenkomst KU Leuven
  Er werd een samenwerking opgestart met de afdeling Research & Development van de KU Leuven om te komen tot specifieke technologische adviezen.
 3. Studie voor beperking van NOx-emissies
  Om de stikstofuitstoot nog verder te verlagen werd er een onderzoek opgestart naar alternatieven voor het beperken van deze emissies.
jaarverslag strategische krachtlijnen

Inzetten op mensen

 1. Veiligheidsdag
  Jaarlijks staat 28 april in het teken van de veiligheid. In 2022 lag de focus op het veilig lossen van afval in de stortbunkers.
 2. Fitmaand mei
  Mei is de maand waarin de gezondheid van de werknemers centraal staat. Er worden allerhande activiteiten georganiseerd om de personeelsleden aan te zetten om meer te bewegen en gezonder te leven.
 3. Personeelsfeest Zoo Antwerpen
  Op 4 september 2022 werden alle medewerkers uitgenodigd in de Zoo van Antwerpen voor een familiedag.

Operational Excellence

Om de ISVAG installatie in topconditie te houden, worden er jaarlijks grote onderhoudswerken uitgevoerd.
In 2022 werd de redler gereviseerd. Ook de vullichamen in de natte wassing werden vervangen en de hoppers hersteld.

Communicatie

 1. Bezoekers
  In 2022 ontvingen we maar liefst 1062 bezoekers. De groepen middelbare en lagere scholieren, evenals socio-culturele verenigingen en seniorenclubs kwamen langs voor meer informatie over de werking van ISVAG .
 2. Bureninformatie avond
  In het kader van de aanvraag van de hervergunning werd er op 18 juli een bureninformatie avond georganiseerd. Hier konden de bewoners van de omwonende gemeenten hun vragen rechtstreeks aan de directie en ingenieurs stellen zodat zij uit de eerste hand informatie kregen.
 3. Jommeke
  Er werd er een samenwerking op poten gezet met Standaard Uitgeverij. Het stripalbum ‘De Plasticjagers’ van Jommeke kreeg een extra bijlage over de werking van ISVAG. De albums krijgen de bezoekers van ISVAG mee naar huis na een rondleiding.
 4. Zwerfvuil-opruim-acties
  Twee maal per jaar roept ISVAG de lokale jeugdbewegingen op om deel te nemen aan zwerfvuil opruimacties.
  Dit is telkens een groot succes en tijdens de laatste editie in 2022 werd er maar liefst 5.475 kilogram zwerfvuil uit de natuur gehaald.
 5. Sponsoring
  ISVAG zet zich in voor allerhande doelen/events die in lijn zijn met het sponsorbeleid. Willrock, Ubuntu en de Ronde van Mortsel dorp zijn enkele afvalvrije evenementen die jaarlijks op steun kunnen rekenen. Net zoals projecten zoals REACH van de UZA foundation, waarbij er onderzoek wordt gedaan naar de impact van luchtverontreiniging op de gezondheid van kinderen.