Welkom bij ISVAG

Bij ISVAG zetten we het niet-recycleerbaar restafval van meer dan 1 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier om naar energie en grondstoffen. Zo wekken we vandaag al stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen en leveren we ook warmte via het warmtenet aan bedrijven.

18 jul 2024

Bond Beter Leefmilieu, Gemeente Aartselaar, IGEAN, ISVAG en Stad Antwerpen sluiten convenant afvalverwerking

Afspraken vastgelegd om te komen tot een gedragen oplossing voor de verwerking van het restafval van de ISVAG-gemeenten

06 jul 2024

Burendag 2024

We kijken terug op een geslaagde Burendag! In drie sessies verwelkomden we meer dan 150 geïnteresseerden om ons verhaal te horen. De reacties waren overweldigend positief. We deelden onze plannen, beantwoordden vragen en gingen in gesprek met zowel kritische als enthousiaste bezoekers.

26 jun 2024

ISVAG bezorgt informatienota aan GOVC

Op 4 november 2022 verleende de Vlaamse Minister voor Omgeving aan ISVAG een proefvergunning voor 2 jaar. Deze proefvergunning bevatte een aantal voorwaarden, ondermeer over het verder beperken van de stikstofemissies en het meten van de impact van PFAS. Volgens de procedure moet de Minister van Omgeving uiterlijk op 4 juli 2024 advies vragen aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) en het Departement Omgeving over de verdere exploitatie van ISVAG na het verstrijken van de vergunning op proef. Om de GOVC toe te laten dit advies op te maken, heeft ISVAG vandaag via het omgevingsloket een informatienota bezorgd. In deze nota wordt omschreven hoe ISVAG tegemoet komt aan de vergunningsvoorwaarden, aangevuld met de resultaten van bijkomend technisch onderzoek dat door ISVAG werd gevoerd. Hiermee levert ISVAG de nodige gegevens aan zodat de GOVC en haar adviesinstanties voldoende informatie hebben om een advies te kunnen verlenen over de omzetting van de proefvergunning naar een definitieve vergunning.

Hernieuwbare energie

Waar afval verbrand wordt, komt er – nogal logisch – heel veel warmte vrij. Zonde natuurlijk om daar niets mee te doen. Warmte kun je tenslotte heel goed benutten om nieuwe energie op te wekken. Op deze manier sla je twee vliegen in één klap: je bent van het afval af en je krijgt er stroom of warmte bij die je anders niet zou hebben.

lees verder