Totaal vernieuwd bedrijventerrein Terbekehof ingehuldigd

Initiatiefnemers POM Antwerpen, HIW, water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk, openden vrijdag 8 oktober 2021 feestelijk het vernieuwde bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk. De afgelopen tweeënhalf jaar werd naarstig gewerkt aan de heraanleg ervan.

Van sterk verouderd naar state-of-the art

Dankzij een complexe renovatie werd een duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein gecreëerd dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. De verouderde bedrijvensite kreeg een complete make-over, waarbij ineens ook de wateroverlast grondig werd aangepakt. Op het bedrijventerrein vlakbij de A12 legden Aquafin en water- link nieuwe (gescheiden) riolering aan, met grote kokers voor de afvoer van het regenwater en de vuilwaterafvoer, alsook collectieve waterbuffers. Het District Wilrijk zette de schouders onder een sterk verbeterde beeldkwaliteit.

Bedrijven sluiten aan op warmtenet

Terbekehof beschikt nu ook over een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. Dat net voorziet vandaag al drie bedrijven van duurzame warmte, wat door de vermeden NOx en fijn stof-emissies een aanzienlijke positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit in de nabije omgeving. Met het equivalent aan vermeden CO2 uitstoot van 2.200 voertuigen per dag levert dit warmtenet daarnaast ook een mooie klimaatwinst op.

In de heraanleg van het bedrijventerrein werd 13,9 miljoen euro geïnvesteerd. Het project kon rekenen op Vlaamse subsidies via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, 11 miljoen euro) en het Vlaams Energie Agentschap (VEA, 180.000 euro).

Karel Cardoen, voorzitter van Handel en Industrie Werkt:

“We zijn heel tevreden met ons totaal vernieuwd bedrijventerrein. Onze bedrijven focussen nu verder op duurzaamheid en zijn superblij met het warmtenet”.

Kristof Bossuyt, voorzitter ISVAG en districtsburgemeester Wilrijk:

“Voor mij als districtsburgemeester primeert in dit verhaal de grote positieve impact op de lokale luchtkwaliteit. Daarnaast onderstreep ik als voorzitter, dat ISVAG heeft aangetoond dat het ondermeer haar rol als noodzakelijke katalysator voor de realisatie van een warmtenet ten zuiden van Antwerpen meer dan waar heeft gemaakt. We willen hier verder mee de schouders onder zetten. Alle onderzoeken tonen immers aan dat bij een verdere uitrol, er niet alleen snel nieuwe afnemers kunnen aangesloten worden, maar dat er bovendien ook bijkomende restwarmtebronnen kunnen ontsloten worden. Op die manier krijg je een stabiel, duurzaam netwerk, met een nog substantiëlere positieve impact op de lokale luchtkwaliteit, die volgens de UA kan oplopen tot een equivalent van niet minder dan 58.000 voertuigen per dag.”

Ludwig Caluwé, voorzitter POM Antwerpen en gedeputeerde Provincie Antwerpen:

“Het was aangenaam met bedrijven en zoveel verschillende overheden en instanties samen te werken. Vaak hebben we het over de grote versnippering, maar hier lukte het wonderwel om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en te houden.”

Els Van Doesburg, Antwerps schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg:

“De eerste prioriteit blijft om ons afval zoveel mogelijk te verminderen. Wat overblijft, moeten we nuttig gebruiken. Een warmtenet dat gevoed wordt op basis van restafval is veel duurzamer dan alle andere mogelijke oplossingen op fossiele brandstoffen. Beter voor de lucht die we inademen, beter voor het klimaat.”

Tom Meeuws, Antwerps schepen bevoegd leefmilieu:

“Het warmtenet Terbeke vormt binnenkort een schakel in een stadsbreed warmtenet dat zich uitstrekt van noord naar zuid en dat heel wat bronnen en afnemers zal verbinden. Hiermee halen we Antwerpen uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Vele tienduizenden woningen en honderden stadsgebouwen zullen duurzaam verwarmd kunnen worden zonder een gram CO₂ extra uit te stoten. Tegen 2030 zal dit al 10% van de verwarmingsbehoefte van onze gebouwen dekken. De stip op de horizon is 2050, wanneer we tot 200.000 woningen klimaatneutraal kunnen verwarmen”.

André Gantman, voorzitter water-link:

“In de hemelwaterplannen die we opmaken leggen we niet alleen knelpunten bloot, we reiken ook oplossingen aan op maat van de specifieke situatie.”

 

Jan Goossens, directeur Aquafin:

“Aquafin heeft veel ervaring met het uitvoeren van complexe gecombineerde projecten voor het zuiveren van afvalwater. Die ervaring hebben we hier ingezet om samen met verschillende partners te bouwen aan een klimaatrobuust, duurzaam bedrijventerrein dat dankzij verschillende infiltratie- en buffervoorzieningen veel beter bestand is tegen mogelijke wateroverlast. Door het warmtenet wordt er ook meer duurzame energie ingezet, iets waar we bij Aquafin zelf ook aan werken, bijvoorbeeld door warmte uit rioolwater te halen.”