ISVAG INVESTEERT IN WATERBUFFER

Deze week zijn op het terrein van ISVAG de werken gestart voor de aanleg van een ecologische waterpoel.

De aanleg van deze poel, die in periodes van hevige neerslag meteen ook als waterbuffer voor de buurt zal fungeren, maakt deel uit van het project van de nieuwe ISVAG installatie. Op een deel van het terrein dat momenteel geen tot zeer weinig natuurwaarde heeft, komt een grote infiltratie- en buffervijver met permanent water in kleine, diepe zones en ondiepe delen waarin hemelwater langzaam in de bodem kan infiltreren. Op de oevers zullen moerasplanten zoals de grote lisdodde, riet, gele lis, zeggen en biezen worden aangeplant en rond de vijver komt op termijn een zone met grasland.

Voor het ontwerp van de nieuwe ISVAG-site werd overleg gepleegd met alle stakeholders, zoals de Provincie Antwerpen, Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij. Er werd hierbij bijzonder veel aandacht besteed aan de omgevingsaanleg, de zone ter hoogte van de Struisbeek met een focus op fauna, flora en waterhuishouding. Zo zal er op de ruimte die vrijkomt wanneer de bestaande installatie over enkele jaren wordt afgebroken, een bos worden aangelegd met inheemse bomen en struiken. Een ecoduct moet toelaten dat allerlei water- en landgebonden zoogdieren, van bevers tot reeën, de Struisbeek kunnen volgen.